جهت انجام فرایند پرداخت می توانید به سه طریق عمل نمایید:

• واریز از طریق انتقال کارت به کارت

• واریز از درگاه پرداخت اینترنتی هوشمند

• واریز از طریق در گاه پرداخت بانک پارسیان (شاپرک)

که پیشنهاد ما به شما جهت پرداخت به ترتیب انتقال کارت به کارت، واریز از درگاه هوشمند و در نهایت درگاه بانک پارسیان است.

۱- واریز وجه کارت به کارت، به کارت های زیر که همگی به نام ئارام ساعد هستند:

  • کارت  ۲۳۷۱-۰۳۲۰-۰۶۱۲-۶۲۲۱   بانک پارسیان به نام ئارام ساعد

  • کارت  ۰۱۸۵-۷۷۷۲-۶۳۱۸-۵۸۹۴   بانک رفاه به نام ئارام ساعد

۲- واریز از طریق درگاه پرداخت هوشمند

درگاه اینترنتی پرداخت در شبکه شاپرک با انتخاب هوشمند درگاه پرداخت بر اساس تراکنش های موفق در زمان ارتباط. جهت ورود به صفحه پرداخت از کلید زیر استفاده نمایید:

پرداخت آنلاین

۳- واریز از طریق درگاه بانک پارسیان

این درگاه فعلا غیر فعال است.