نوشته‌ها

, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در OpenSEES قابلیت اعتماد سازه ها و براورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
ida
, , ,

دوره تحلیل دینامیکی افزایشی در اپنسیس

تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در OpenSEES تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…